Přečtěte si

Institut nespolehlivého plátce

GFŘ vydalo 21. 8. 2014 novou informaci týkající se institutu nespolehlivého plátce dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Tento institut, který by měl primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH, je v platnosti od 1. 1. 2013. Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

 

GFŘ touto informací rozšiřuje podmínky (z původních 3 na 8), za kterých se plátce může stát „nespolehlivým plátcem“, a to následovně:

1. Plátci byla vyměřena nebo doměřena daň podle pomůcek minimálně ve výši 500 tis. Kč (zůstává stejné).

2. Správce daně vydal po 1. 1. 2013 zajišťovací příkaz na daň (zůstává stejné).

3. Kumulativní nedoplatek na dani po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích činí minimálně 500 tis. Kč. (oproti původním 10 mil. Kč).

4. Správce daně neuzná uplatněný nárok na odpočet ve výši min. 500 tis. Kč a doměřená daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru.

5. Plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za následek opakovaně vyměření nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani, tj. pokud tato situace nastala alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích.

6. Plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje.

7. Plátce nepodal daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě, pokud tato situace nastala alespoň 2x v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

8. Plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci, především nereálný údaj týkající se skutečného sídla, což je místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby.

 

Body 3. – 7. platí od 1. 10. 2014, bod 8. platí od 1. 1. 2015.

 

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.