Přečtěte si

7 dôležitých zmien v zákone o DPH od roku 2016

1.  Zníženie sadzby DPH na vybrané druhy potravín – od 1. januára 2016 sa začne uplatňovať znížená 10 % sadzba DPH na vybrané druhy potravín.

2.  Uplatňovanie DPH na základe platieb – malí a strední podnikatelia sa budú môcť rozhodnúť pre nový režim uplatňovania DPH na základe platieb, kedy budú DPH platiť len z faktúr, ktoré im ich odberateľ skutočne uhradí. Novinka vstúpi do účinnosti od 1. januára 2016.

Podnikatelia nebudú musieť platiť DPH skôr, ako prijmú platbu od svojich odberateľov Najväčšou novinkou v novele zákona o DPH je nepochybne zavedenie osobitného režimu uplatňovania DPH na základe prijatia platby (daňová povinnosť) za dodanie tovaru alebo služby a súčasne na základe poskytnutia platby (právo na odpočítanie) za nadobudnutie tovaru alebo služby. Osobitná úprava sa bude vzťahovať na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť DPH okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 (oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie) a § 47 zákona o DPH (oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru a služieb). Novinka vstúpi do účinnosti od 1. januára 2016

V praxi to bude znamenať, že daňová povinnosť podnikateľovi pri uplatňovaní osobitného režimu DPH na základe platieb vznikne až dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Rovnaký princíp, ako vo vzťahu vzniku daňovej povinnosti, sa bude uplatňovať aj pri práve odpočítať DPH z prijatých tovarov a služieb. Právo odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktorú voči takémuto platiteľovi uplatnil iný platiteľ, vznikne dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom dodávateľovi. Ak platiteľ zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať DPH mu vznikne len pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

3.  Rozpísanie bločkov v kontrolnom výkaze – niektorých podnikateľov sa dotkne aj zmena v kontrolnom výkaze, kde za určitých okolností budú musieť všetky pokladničné doklady rozpísať podľa jednotlivých dodávateľov.

Kontrolný výkaz prejde zásadnou zmenou, ktorou sa má zabrániť daňovým únikom v jeho najzraniteľnejšej časti B.3. Zmena sa teda týka spôsobu uvádzania zjednodušených faktúr, medzi ktoré patria predovšetkým doklady z elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Aktuálne sa údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze uvádzajú v súhrnných sumách a nerozpisujú sa podľa jednotlivých dodávateľov. Novelou zákona o DPH sa to pre niektorých podnikateľov zmení, pretože ak za príslušné zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr presiahne určitú sumu, budú títo podnikatelia povinní tieto doklady osobitne rozpisovať .

Odpočítanie DPH z bločkov z registračnej pokladnice v sume 3 000 eur a viac bude znamenať ich rozpísanie podľa jednotlivých dodávateľov.Spomínaná zmena v kontrolnom výkaze však nadobudne účinnosť až od 1. apríla 2016.

4.   Daňový úrad zaregistruje pre DPH všetkých žiadateľov – dôvodom pre zamietnutie dobrovoľnej registrácie už viac nebude skutočnosť, že žiadateľ odmietne zložiť zábezpeku na DPH. Má to však pre dobrovoľného žiadateľa isté riziko.

5.  Presnejšie pravidlá pre pomerné odpočítanie DPH do zákona o DPH sa dostanú konkrétnejšie postupy, ako určiť pomer použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Jedným z prípadov, kedy sa uplatňuje pomerné odpočítanie DPH, je ak platiteľ prijaté služby a nadobudnutý hmotný majetok iný ako odpisovaný hmotný majetok podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov použije na účely svojho podnikania, ako aj na iné ako podnikateľské účely. Vtedy je možné DPH odpočítať len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku na podnikanie k celkovému rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku . Do zákona o DPH sa jeho novelou od roku 2016 dostanú presné inštrukcie, na základe ktorých sa tento pomer má určovať.

6. Zmena podmienok pre vrátenie nadmerného odpočtu v skoršej lehote podmienky, na základe ktorých je možné platiteľovi vrátiť nadmerný odpočet v skoršej lehote, sa zmiernia.

Podľa zákona o DPH sa nadmerný odpočet môže vrátiť dvojakým spôsobom s vplyvom lehotu jeho vrátenia v závislosti od toho, či podnikateľ spĺňa alebo nespĺňa určité podmienky. Novelou zákona o DPH sa podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu zmierňujú. Skracuje sa doba na posúdenie platobnej disciplíny podnikateľa voči daňovému, colnému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam z dvanásť na šesť kalendárnych mesiacov a voči týmto inštitúciám budú tolerované aj nedoplatky v súhrnne najviac 1 000 eur (predtým museli byť v nulovej výške).

Po novele daňový úrad vráti platiteľovi DPH nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:

  1. zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac,
  2. bol platiteľom DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  3. v období šiestich (pôvodne dvanástich) kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, nemal daňové nedoplatky, colné nedoplatky, nedoplatky na zdravotných odvodoch a nedoplatky na sociálnych odvodoch v súhrnne viac ako 1 000 eur (pôvodne nulová tolerancia).

7.  Rozšírenie prípadov samozdanenia rozširuje sa povinnosť platiť DPH pri nadobudnutí tovaru od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miestom jeho dodania je tuzemsko.

Prenos daňovej povinnosti z dodania tovarov a služieb z poskytovateľa plnenia (ktorý nie je zdaniteľnou osobou usadenou na území, kde vznikla daňová povinnosť) na príjemcu plnenia je zakotvený aj v § 69 ods. 2 zákona o DPH. Novelou vypustením slov „s inštaláciou alebo montážou“ z tohto ustanovenia dochádza k rozšíreniu prípadov, kedy je tuzemská zdaniteľná osoba povinná platiť DPH, na všetky dodania tovarov v tuzemsku v prípade, že dodávateľom je zahraničná osoba z iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

Znamená to, že zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, bude povinná platiť DPH pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH (služby súvisiace s nehnuteľnosťou, krátkodobý nájom dopravných prostriedkov, vstupné na podujatia, doprava osôb, reštauračné a stravovacie služby) a pri všetkom tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku . V súčasnosti sa povinnosť platiť DPH pri takýchto dodávkach vzťahuje na uvedené služby a len na tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou.

 

 

Slovensko

Služby pro české firmy podnikající na slovensku

Poskytujeme servis pro české firmy, které chtějí podnikat na Slovensku. Pomůžeme vám s účetnictvím, legislativou a další nezbytný servis.
© 2019 CESORG, Centrum bytové správy spol., s.r.o.